Projekt „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzienne domy seniora

zostały stworzone z myślą o osobach 60+, którym zależy na aktywnym spędzaniu wolnego czasu.

Buy now