Projekt

Projekt „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uruchomimy Dzienne Domy Opieki dla Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem.
Placówki będą oferować opiekę w ciągu, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno – oświatowe, psychoterapię, terapię zajęciową grupową i indywidualną dla zapewnienia optymalnego stanu psychofizycznego podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębianiu się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub niepełnosprawności.

Podopieczni będą mieli także możliwość wspólnego spędzanie wolnego czasu i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w ramach Klubu Seniora. Zapewnimy im także usługi wspomagające i doradcze w sprawach administracyjnych i urzędowych.

Cele projektu:

  • Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu nowotarskiego poprzez utworzenie miejsc dla 55 uczestników Dziennego Ośrodka Pobytu osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i w Krościenku nad Dunajcem.
  • Zapewnienie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających osobom po 60 roku życia, w tym po przebytym udarze lub cierpiących na zespoły otępienia czy wymagających specjalistycznej opieki i terapii.
  • Wsparcie 25 opiekunów faktycznych poprzez usługi wspomagające.

Wartość projektu: 4 894 308,00 PLN
Kwota dofinansowania: 4 536 308,00 PLN

Zadania projektu:

  • Przeprowadzenie robót adaptacyjnych w Dziennym Domu Opieki w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem.
  • Działania opiekuńczo-pielęgnacyjno – usprawniające.
  • Usługi wspomagające.
  • Klub seniora – działania aktywizujące.

Liderem projektu jest BC PROGRES Bożena Chlebek, Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna

Partnerami projektu są:

  1. Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Pieniny”. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
  2. F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła, Młynne 103A, 34-452 Ochotnica Dolna

Biuro Projektu:

os. Kamieniec 4, 34-452 Ochotnica Dolna
czynne w godzinach 8.00 – 16.00
nr tel. 18 478 12 20

Ogłoszenia i zapytania ofertowe.

Buy now